Obranársky pretek so zápisom skúšky

Propozície.

Organizátor: Kynologický klub Urpín Banská Bystrica

Súťažné kategórie:

SPO

SO -3

SO-1

SPr -3   +  odloženie v ľahu za poklusu s privolaním 

SPr -1   +  odloženie v ľahu za pochodu s privolaním

Pri splnení limitu (70% z možných bodov) pri  skúške SPO, SO-3,SO-1, Spr-3, Spr-1 je možnosť zápisu  skúšky.

Dátum konania: 21. 9. 2024

Miesto konania: Areál Kynologického klubu Urpín Banská Bystrica

Štartovné  –  30 € :

–   zaslať na číslo účtu SK49 7500 3000 0300 1311 9684

–   do správy pre prijímateľa uviesť  meno psa  + súťažnú kategóriu

Uzávierka písomných prihlášok spolu s potvrdením o zaplatení štartovného poplatku

                                            je dňa   7. 9. 2024                     

Adresa: Ivan Párička

              Jelšová 34/A

              974 01 B. Bystrica

 tel.č: 0917 480 945

e-mail: ivan.paricka@gmail.com

Prijatie a akceptovanie záväznej  písomnej prihlášky spolu s potvrdením o zaplatení štartovného bude potvrdené spätným e-mailom.

Riaditeľ pretekov:    Ivan Párička

Organizačný výbor: Milan Políček

Časový harmonogram:

                      6:45 – 7:45 hod.                        prezentácia,

                                                                       kontrola očkovacích preukazov

                                                                       kontrola identity psov

7:45 – 8:00 hod.   inštruktážna porada pre pretekárov

                                                losovanie        štartovných čísel

8:00 – cca 17:00 hod.   pretek súťažných kategórií

 /podľa počtu pretekárov/

                       cca 17:00 – 17:30 hod.      vyhodnotenie preteku

Veterinárne podmienky:

Každý účastník preteku pri prezentácií musí predložiť organizátorovi platný veterinárny preukaz psa/sučky s platným očkovaním psa/sučky proti besnote, psinke a parvoviróze nie starším ako jeden rok a nie menej ako 21 dní pred konaním preteku.

Háravá suka musí byť prihláseným pretekárom nahlásená organizátorovi pri prezentácii.          Háravé suky štartujú ako posledné.

Všeobecné podmienky:

Pes/sučka s úspešným absolvovaním vyššieho stupňa v zmysle Národného skúšobného poriadku psov  Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky a Medzinárodného skúšobného poriadku pracovných psov  FCI sa na tomto preteku nesmie zúčastniť v súťažnej kategórií nižšieho stupňa v zmysle Národného skúšobného poriadku  Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky a Medzinárodného skúšobného poriadku pracovných psov  FCI .

Pes/sučka bez preukazu o pôvode psa  môžu na preteku štartovať len v prípade, že majú výkonnostný preukaz s nalepeným čipom  vydaným ZŠK SR. Psovi/sučke bez preukazu o pôvode psa,  bude  do výkonnostného preukazu s nalepeným čipom a  vydaným  ZŠK SR zapísaná skúška len  v súťažnej kategóríí  prvého stupňa.

Prihlásený pretekár sa zaväzuje:

  • v prípade úrazu, alebo inej zdravotnej ujmy ako aj akejkoľvek inej  ujmy nebude od usporiadateľa požadovať žiadne odškodné, bolestné a ani  žiadne iné náležitosti.

V každej súťažnej kategórií budú prví traja pretekári s najvyšším bodovým hodnotením odmenení  vecnými cenami.

Budú ocenení aj najúspešnejší pretekári do 18 rokov. ( Dátum narodenia 22. 9. 2006 a mladší)

V prípade rovnosti dosiahnutých bodov v súťažnej kategórií SPO rozhoduje o lepšom umiestnení pretekára vyšší počet bodov získaných v  cviku  :

–   cvik č. 12. Stráženie figurantov

–   cvik č.  13. Zadržanie prvého figuranta s protiútokom

–   cvik č.  14. Útok na psa druhým figurantom

 –  lós

V prípade rovnosti dosiahnutých bodov v súťažnej kategórií SO -3 rozhoduje o lepšom umiestnení pretekára vyšší počet bodov získaných v  cviku  :

–   cvik č. 8. Zadržanie s protiútokom

–   cvik č. 7. Stráženie figuranta 

–   lós

V prípade rovnosti dosiahnutých bodov v súťažnej kategórií SO -1 rozhoduje o lepšom umiestnení pretekára vyšší počet bodov získaných v  cviku  :

 –  cvik  č. 7.  Zadržanie s protiútokom

       –  cvik č. 6.  Hladké zadržanie

      –   los

V prípade rovnosti dosiahnutých bodov v súťažnej kategórií SPr -3 rozhoduje o lepšom umiestnení pretekára vyšší počet bodov získaných v  cviku  :

–   cvik č.  8. Útok na psa z pohybu

–   cvik č. 7. Útok na psa počas zadného doprovodu

      –   lós

V prípade rovnosti dosiahnutých bodov v súťažnej kategórií SPr -1 rozhoduje o lepšom umiestnení pretekára vyšší počet bodov získaných v  cviku  :

–  cvik č. 8. Útok na psa z pohybu

–  cvik č. 3. Pokus o útek figuranta

 –  lós

Protesty: 

Bodové hodnotenie a výrok rozhodcu sú konečné a protest proti nemu je neprípustný.

Súťažiaci psovod môže podať protest proti porušeniu písomných ustanovení uvedených v Národnom skúšobnom poriadku ZŠK  SR a Medzinárodnom skúšobnom poriadku pracovných psov  FCI  do 10 minút po ukončení  súťažnej disciplíny v ktorej štartoval som svojím psom/sučkou riaditeľovi preteku len písomne. Poplatok za podanie protestu je 50€. O výsledku protestu rozhoduje rozhodca ( jeden z dvojice rozhodcov), figurant ( jeden z dvojice figurantov) a riaditeľ preteku. V prípade zamietnutia protestu vklad prepadá v prospech usporiadateľa.

Prajeme  Vám na našom kynologickom preteku pohodu a veľa športového šťastia.

Organizačný výbor