Obranársky pretek Banská Bystrica 2024

                                                           Propozície 2024

Poslušnosť: 5 cvikov – (plazenie psa a psovoda podľa SVV2, prekonanie netradičnej prekážky alebo súboru prekážok , polohy pri nohe, štekanie pri nohe, streľba).

Obrana: revír v budove (20 b.), prepad psovoda (20 b.), košové práce (20 b.), výtržnosť (30 b.), zadržanie cez vodnú prekážku (30 b.), neúplatnosť (20b.), zadržanie za zníženej viditeľnosti (30 b.) a kontrolný výkon (40 b.). 250 bodov. Celkovo:  250 bodov.

Cieľom druhého ročníka Obranárskeho preteku je zhodnotiť povahu, charakter a vycvičenosť súťažiacich psov, prehĺbiť vzájomné kontakty a vymeniť si skúsenosti v oblasti kynológie. Preteku sa môže zúčastniť každá osoba na základe prihlášky a zaplatenia štartovného poplatku. Povinnosťou majiteľa psa je mať psa začipovaného a riadne zaočkovaného. Pred pretekom bude vykonaná veterinárna kontrola, súťažiacich žiadame aby doniesli očkovací preukaz. Psovod je počas celej súťaže zodpovedný za všetky škody spôsobené jeho psom. Aby sme predišli zraneniam, žiadame o disciplinované správanie, dodržiavanie pokynov organizátora a rozhodcov. Počas celej súťaže je dovolené používať retiazkový, hladký nylonový alebo kožený obojok, ktorý nesmie byť zapnutý na sťahovanie. Taktiež je povolené používať postroj. Pri disciplínach revír v budove a košových prácach je psovod povinný zabezpečiť košík alebo náhubok tak, aby si ho pes nedal dole. Počas celej súťaže sa zakazuje používať ostnaté a elektronické obojky. Počas disciplín poslušnosti aj obrany nesmie mať psovod pri sebe žiadne motivačné prostriedky (lopty, maškrty, atď).

                                                     CVIKY POSLUŠNOSTI: 

 1. Plazenie psa so psovodom (10 m)  Z (10 bodov)

      Povely zvukové: „Ľahni“ „Plaz“ „Sadni“ alebo „K nohe“

Cieľom cviku je: aby psovod so psom prekonali terén plazením na vzdialenosť 10 metrov. Vykonanie: Psovod s neupútaným psom stoja v základnom postoji. Na pokyn rozhodcu psovod položí psa do polohy v ľahu a sám zaľahne po jeho pravom boku. Na ďalší pokyn rozhodcu vydáva psovod psovi zvukový povel „plaz“ a dvojica sa plazí určeným smerom do vzdialenosti 10 metrov. Po jej prekonaní sa psovod na pokyn rozhodcu postaví a pes ostáva v ľahu. Na ďalší pokyn rozhodcu psovod a pes zaujmú základný postoj a cvik ukončia.

Pripomienky k vykonaniu cviku: Počas plazenia je možné robiť krátke prestávky a psa počas celého cviku chváliť, nie sa ho však dotýkať. Pes sa môže plaziť buď tým spôsobom, že ťahá zadné končatiny za telom, alebo dvíha zadnú časť tela len do tej miery, aby podsunul pod ňu zadné končatiny. Psovod môže pred povelom psa osloviť menom.

Hodnotenie: Drobné chyby: Pes sa neplazí úplne korektne, v závere cviku predčasne opúšťa miesto, či mení polohu, pomocné povely, iné drobné nedostatky spojené s cvikom. Hrubé chyby: Pes sa opakovane dvíha, obťažuje psovoda, váľa sa, psovod sa neplazí spolu so psom. Nesplnenie cviku: Pes sa neplazí, fyzické pôsobenie na psa. 

 • Sadni, ľahni, vstaň (na vôdzke pri nohe psovoda) ZP (10bodov) 

            Povely zvukové: „Sadni“ „Ľahni“ „Vstaň“

            Povely posunkové: – malý úder ľavou rukou na stehno – mávnuť ľavou rukou    nad  hlavou a trupom psa spredu dozadu – mierne pokrčenie a vystretie sa v kolenách

Cieľom cviku je: aby pes na jediný povel či posunok rýchlo, presne a ochotne zaujal predpísané polohy pri ľavej nohe psovoda.

 Vykonanie: Psovod s pripútaným psom stojí v základnom postoji. Na pokyny rozhodcu vydáva psovod psovi príslušné povely a posunky k zaujatiu predpísaných polôh. Pes reaguje na povely zaujatím príslušných polôh vždy tak, aby svojou pravou lopatkou bol na úrovni ľavého kolena psovoda. Psovod pred vydaním každého príslušného povelu môže osloviť psa menom.

Pripomienky k vykonaniu cviku: Psovod drží voľne visiacu vôdzku v pravej ruke a psa pri zaujatí jednotlivých polôh ním neovplyvňuje. Pri zaujímaní polohy pes nesmie popochádzať. Rozhodca má právo zaujatie jednotlivej polohy zopakovať, ak má pochybnosti o správnosti vykonania cviku.

Hodnotenie: Drobné chyby: Popochádzanie psa, pes danú polohu zmení ešte pred vydaním povelu psovoda (výdrž v danej polohe), pomocné alebo nesprávne povely, pomoc, pristupovanie k psovi, obťažovanie psovoda počas cviku a iné ďalšie malé nepresnosti pri výkone tohto cviku. Hrubé chyby: Nezaujatie niektorej z polôh, fyzický dotyk na psa, pomoc vôdzkou, neochotné zaujímanie polôh, prejavy strachu. Nesplnenie cviku: Ak pes neprevedie ani jednu polohu. 

 • Štekanie psa (pes sedí pripútaný na vôdzke pri nohe psovoda) ZP (10 bodov) 

            Povel zvukový: „Štekaj“

            Povel posunkový: – pravú ruku ohnúť a vztýčeným ukazovákom vo výške očí trikrát kmitnúť proti psovi v intervaloch jednej sekundy, pripažiť.

 Cieľom cviku je: aby pes na povel a posunok psovoda niekoľkokrát hlasno zaštekal. Vykonanie: Psovod s upútaným psom stoja v základnom postoji. Psovod drží vôdzku v ľavej ruke. Na pokyn rozhodcu vydáva psovod psovi povel „štekaj“ a posunkom ohnutím pravej ruky so vztýčeným ukazovákom a kmitnutím trikrát proti psovi v intervale jednej sekundy. Pes má okamžite a nahlas minimálne trikrát zaštekať, pričom nesmie zmeniť polohu. Po ukončení cviku psovod i pes zaujmú základný postoj.

Hodnotenie: Drobné chyby: Malé zmeny polohy, pomocné povely, iné drobné nepresnosti spojené s výkonom tohto cviku. Hrubé chyby: Ojedinelé, nevýrazné štekanie, zmenenie a samostatné znovuzaujatie polohy. Ak pes počas štekania zmení trvale polohu, odoberie sa mu 5 bodov. Nesplnenie cviku: Pes nezašteká. 

 • Pokoj psa pri streľbe 10b.

Pes by mal zotrvať v polohe ktorú mu určí psovod. Je na rozhodcovi či poverí osobu, ktorá bude strieľať, alebo streľbu vykoná samotný psovod. Prirodzená reakcia psa (napr. otočenie hlavy do smeru výstrelu a pod.) sa nehodnotí.

 Hodnotenie: Drobné chyby: Pri tomto cviku sa nehodnotia. Hrubé chyby: Agresivita, alebo také prejavy, ktoré sú ešte zvládnuteľné, ale znehodnocujú výkon jednotlivých cvikov. Nesplnenie cviku s následnou diskvalifikáciou: Pes reaguje útekom alebo nie je schopný vykonávať ďalšie cviky. Pokiaľ pes vykazuje túto reakciu, cvik sa anuluje.

                                                     CVIKY OBRANY

 1. Revír v budove  20b

Cieľom cviku je prepátrať psom daný priestor a v časovom limite aktívne štekotom, dobíjaním označiť figuranta. Po nájdení figuranta psovod zdvihnutím ruky hlási rozhodcovi nález. Následne sa psovod s rozhodcom vydajú skontrolovať správnosť značenia osoby. Časový limit bude určený rozhodcom na mieste. Neoznačenie figuranta v časovom limite a/alebo nezáujem psa o ukrytého figuranta má za následok anulovanie cviku.

 • Prepad psovoda 20b

Psovod s pripútaným psom spolu s hliadkou vykonávajú kontrolu stráženého nepriehľadného priestoru. Pri obchôdzke nájdu osobu, ktorá nejaví známky agresivity, avšak  tá sa odmietne legitimizovať.  Psovod vykoná prehliadku osoby, pri ktorej sa nachádza zbraň. Načo hliadka osobu predvedie k autu, kde bude preverená jej totožnosť. Psovod zaisťuje hliadku a zároveň vykonáva zadný doprovod na vzdialenosť max. 7m bez vodítka a bez náhubku. Psovod hliadku aj osobu poučí. Hliadku napadne osoba, voči ktorej musí pes okamžite samostatne a razantne zakročiť. V okamihu napadnutia psovod bez vyslovenia povelu ostáva stáť na mieste a čaká na ďalšie pokyny rozhodcu. Útok je vedený na psovoda alebo hliadku, t.j. ak sa podarí figurantovi dotknúť sa psovoda alebo hliadky, je to hodnotené stratou polovice celkových bodov. Za chybu sa považuje použitie vodítka pri zadnom doprovode, nenájdenie zbrane u podozrivej osoby, zaváhanie psa, málo razantný zákus, alebo pomoc od psovoda povelom.

Cvik pozostáva z viacerých častí: Prehliadka 5b, zadný doprovod 5b, samotný zákrok 10b.

 • Košové práce 20b

 Pri tejto disciplíne sa hodnotí počiatočný odstrašujúci prejav psa ešte pred samotným zákrokom a razantný nástup psa s náhubkom. Cieľom cviku je zabrániť vstupu nepovolanej osobe do stráženého priestoru. Cvik sa začína zaujatím základného postoja psovoda spolu so psom vo vymedzenom priestore. Pes má pevne nasadený náhubok a je pripútaný na vodítku. Do priestoru vchádza nepovolaná osoba. Psovod upozorní osobu, že nemá oprávnenie na vstup do priestoru. Vyzve ju k zastaveniu, načo osoba odmieta spolupracovať a vulgárne sa dožaduje vstupu. Psovod púšťa psa na dĺžku vodítka, pričom vodítko nepúšťa z ruky. Pri tomto cviku sa hodnotí zastavujúci účinok, razantnosť, nasadenie psa a takisto taktika psovoda. 

 • Výtržnosť 30b

Psovod so psom na vodítku a bez náhubku, je privolaný k výtržnosti, kde s osobami zjavne pod vplyvom alkoholu vedie rozhovor a snaží sa situáciu upokojiť. Slovný konflikt sa začne vyostrovať, následne jedna z osôb zaútočí na psovoda. Psovod okamžite púšťa vodítko, psa nechá samostatne pracovať. Psovod ostáva stáť na mieste. Pes samostatne a razantne vykoná zákrok voči útočiacej osobe. Hodnotí sa razancia, pevnosť zákusu a bojovnosť psa, pustenie, dostráženie a odvolanie. 20+10b

 • Zadržanie cez vodnú prekážku 30b

V priestore sa objaví osoba, ktorá sa po výzve rozhodne nespolupracovať, v ruke ma zbraň. Psovod vypúšťa psa bez náhubku a okamžite beží za psom. Pes razantne a čo najkratšou cestou prekonáva prekážku, následne odoláva tlaku figuranta a s plným pevným zákusom  figuranta zadrží. Hodnotenie celkovo 30 b.

 • Neúplatnosť 20b

Pripútaný pes s košom na vopred pripravenej reťazi ma ukázať nebojácnosť, neúplatnosť a nedôverčivosť voči cudzím osobám. Figurant ma za úlohu odviazať psa, pričom využíva pamlsky. Časové ohraničenie práce figuranta je 30sekund alebo dva neúspešne pokusy. Psovod odchádza mimo dohľad psa. 20b

 • Zadržanie za zníženej viditeľnosti 30b

Psovod sa postaví na vyznačené miesto odkiaľ vykonáva kontrolu ochranného pásma. Do ochranného pásma vchádza neoprávnená osoba nereagujúca na výzvu. Následne bude použitý pes na zadržanie osoby. Po vypustení psa psovod okamžite beží za psom. Po pokyne rozhodcu nasleduje fáza pustenia, dostráženia a odvolania.

 • Kontrolný výkon 40b.

Pes prekonáva tlak figuranta a razantne s pevným zákusom ho zastavuje a nakoniec vykonáva pustenie, ktoré je pri tomto cviku hodnotená 10 b. Celkové hodnotenie 30 b. + 10 b. 

Pred každou disciplínou budú súťažiaci poučení rozhodcom. Pri disciplínach, pri ktorých to bude možné, bude použitý predvádzací pes. Počas celej súťaže budú použité rôzne rekvizity, predmety na preverenie psychickej odolnosti psa. Ak by pes vykázal známky strachu, rozhodca ukončuje daný cvik, figurant púšťa predmety z rúk a ak je to možne ukončí cvik zákusom bez ďalšieho tlaku vyvíjaného na psa.

☆ Pri kategórii rukáv je cvik neuplatnosť dobrovoľný a nebude započitany do bodov v celkovom hodnotení!

☆Zaplatené štartovné pri nenastupeni na pretek nieje vratne!

Pretek bude pozostávat z dvoch kategórii, RING a Rukáv.

Doplnková súťaž Junior zameraná pre deti od 6 do 17 rokov branný beh so psom, v tejto kategórii si každé dieťa odnesie drobnosť na pamiatku. Deti, ktoré nedokážu udržať svojho psa, môžu absolvovať trať s rodičom. Súťaž bude pozostavať z behu, prekonania prekážok na trati, streľba zo vzduchovky, hod granátom.

Podrobnosti, priebežne doplníme a prihlasovanie bude spustené 1.1.2024. Kynológii zdar a tešíme sa na skvelé výkony!!!